ترویج‌ و حمایت‌گری

ترویج‌ و حمایت‌گری

ساخت سرمایه‌های اجتماعی برای جلوگیری از خشونت در السالوادور

خلاصه‌ای از پروژه   هدف این پروژه تقویت ظرفیت دولت در السالوادور برای جلوگیری و کاهش خشونت و حمایت از نهادهای مرتبط در سطح…

ادامه about ساخت سرمایه‌های اجتماعی برای جلوگیری از خشونت در السالوادور