اینفوگرافیک: اهداف توسعه پایدار

برای دیدن اینفوگرافیک هر یک از اهداف توسعه پایدار روی پوستر مربوط به آن کلیک کنید.

در حال حاضر تصویرهای شماره ۱، ۴، ۵، ۱۰، ۱۱ و ۱۵ فعال شده و شما می‌توانید با کلیک کردن روی آنها اینفوگرافیک‌های مربوطه را مشاهده و مطالعه کنید. بقیه اینفوگرافیک‌ها به مرور زمان در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.
هدف ۱ – نبود فقر
هدف ۴ – آموزش باکیفیت
هدف ۵ – برابری جنسیتی
هدف ۱۰ – کاهش نابرابری‌ها
هدف ۱۱ – شهرها و جوامع پایدار
هدف ۱۵ – زندگی روی زمین