ترویج‌ و حمایت‌‌گری

ترویج‌ و حمایت‌‌گری
نکات کلیدی برای موفقیت کمپین‌های مردمی – بخش سوم هواداران

نکات کلیدی برای موفقیت کمپین‌های مردمی – بخش سوم هواداران

مهمترین هدف یک کارزار مردمی معمولا رساندن پیام پروژه ترویجی به تاثیرگذاران و قانون‌گذاران است، تا با همکاری آنها راهکارهایی…

ادامه about نکات کلیدی برای موفقیت کمپین‌های مردمی – بخش سوم هواداران