ترویج‌ و حمایت‌‌گری

ترویج‌ و حمایت‌‌گری

مدل تحلیلی پِست PEST

شناخت محیط در شروع هر کسب و کار، پروژه ترویجی و یا فعالیت اجتماعی، اهمیت زیادی در تعیین استراتژی‌‌های مناسب در مسیر پیش رو دارد. پِست یک ابزار تحلیلی برای شناخت شرایط محیط و به دست آوردن تصویری جامع از فرصت‌ها و تهدیدات فضای پیرامون است.

ادامه about مدل تحلیلی پِست PEST