ترویج و حمایت‌گری

تجربه‌های موفق
دلرس هورتا فردی که تغییر را برای مهاجران و کارگران به ارمغان آورد!

دلرس هورتا فردی که تغییر را برای مهاجران و کارگران به ارمغان آورد!

دلرس هورتا چاره‌اندیش و حامی کارگران کم‌درآمد و مهاجران کشورش بود؛ کسی که »اتحادیه کارگران مزارع« را در کالیفرنیا تاسیس کرد. او…

ادامه about دلرس هورتا فردی که تغییر را برای مهاجران و کارگران به ارمغان آورد!