ترویج و حمایت‌گری

ترویج و حمایت‌گری

اینفوگرافیک؛ عوامل محیطی، علت یک مورد از هر چهار مورد مرگ در کودکان

یک مورد از  هر چهار مورد  مرگ کودکان زیر ۵ سال مربوط به  تاثیر محیط‌های ناسالم است. هرساله خطر عوامل پیرامونی…

ادامه about اینفوگرافیک؛ عوامل محیطی، علت یک مورد از هر چهار مورد مرگ در کودکان