این دوره بر سرفصل‌های زیر تمرکز دارد:

  •  چرایی رویکرد مشارکتی در فعالیت‌های اجتماعی /اجتماع محور
  •  ترویج‌گری با رویکرد مسئله محور
  •  برنامه‌ریزی عملیاتی برای طرح‌های ترویجی تاثیرگذار
  •  آشنایی با ارکان تاثیرگذار بر فعالیت‌های اجتماعی

در پایان این دوره شرکت‌کنندگان با نظارت و همراهی تسهیل‌گر دوره، طرح بلندمدت خود را برای افزایش مشارکت جامعه هدف در پروژه‌های ترویجی آماده می‌کنند.