در این دوره آموزشی، موارد زیر را بررسی‌ می‌کنیم:
چرا باید شفاف بود؟ شفافیت چه کارکردی دارد و در خدمت چیست؟
چه حوزه‌هایی‌ از شفافیت به سازمانهای مردم‌نهاد مربوط می‌شوند؟
مالکیت اطلاعات در یک سازمان مردم‌نهاد با کیست؟ و چه کسانی‌ به چه اطلاعاتی‌ باید دسترسی‌ داشته باشند؟
شفافیت چه آثاری بر فساد در سازمانهای مردم‌نهاد دارد؟
شفافیت چگونه می‌تواند مانع فساد در پروژه‌های ترویجی و سازمان‌های مردم‌نهاد شود؟
شفافیت را با چه ابزاری می‌توان سنجید؟

در پایان این دوره، شرکت کننده‌گان با کمک مدرس دوره و بکارگیری ابزار سنجش شفافیت، میزان شفافیت در پروژه‌ها و سازمان مربوطهٔ خود را ارزیابی می‌کنند.