در این کارگاه دو روزه به محورهای زیر خواهیم پرداخت:

•  فساد اقتصادی چه اثری بر طبقات مختلف جامعه می‌گذارد؟

•   چه نوع ساختارهای حکمرانی بیشتر مستعد فساد هستند؟

•   آثار سیاسی فساد و نقش آن در تغییر توازن قدرت چیست؟

•  فعالان محلی چگونه می‌توانند از نهادها و تجربیات جهانی در مقابله با فساد بهره ببرند؟