مباحث این کارگاه:

  • سیاست‌گذاری؛ دانش اداره امور عمومی
  • چگونه جهانی ببینیم و محلی عمل کنیم؟
  • سیاست‌گذاری عمومی در تعامل با شهروندان
  • نقش فعالان اجتماعی درسیاست‌گذاری عمومی
  • بسته بندی ایده‌ها و خلاصه سیاستی
  • عمومی سازی هدف و الگوهای همکاری اجتماعی
  • نظارت اجتماعی و پایش سیاست‌ها
  • سیاست‌گذاری عمومی در شرایط گذار