در این کارگاه چهار جلسه‌ای به تحلیل موارد زیر خواهیم پرداخت:

۱- فساد؛ یک معضل جهانی

 بحث درباره تعریف و فراگیری فساد در سطح جهان با توجه به موضوع خاص فساد در نظام های حکمرانی نقطه تمرکز دوره این دوره است. آیا فساد مشکلی گروه خاصی از کشورهاست یا در همه جهان شیوع دارد؟

۲- فساد و ساختار حکمرانی

 تحلیل رابطه شیوع یا مهار فساد با توجه به مدل‌های حکومتی و ساختارهای نهادی کشورها. آیا نظام های دمکراتیک لزوما شفاف تر هستند و مردم در نظام‌های غیر دمکراتیک محکوم به تحمل فساد گسترده هستند؟

۳- اقتصاد سیاسی فساد

 بررسی آثار شکل‌های مختلف سیاست‌گذاری بر میزان فساد. کدام مناسبات و سیاست‌های اقتصادی به گسترش فساد می‌انجامد و چه‌ مدل‌های سیاست‌گذاری انگیزه بازیگران برای فساد را کم می‌کند؟

۴- فساد و روابط خارجی

 بررسی همبستگی فساد و تعاملات بین المللی و مقایسه فساد در کشورهای منزوی با کشورهای دارای روابط خارجی گسترده. آیا کم یا زیاد بودن فساد به باز و بسته بودن کشورها در روابط خارجی وابسته است؟