در این دوره: 

  • با رهیافت حقوق اقتصادی برابر و عوامل تاثیرگذار بر بهره‌مندی از آن آشنا می‌شویم.
  • در مورد مصادیق حقوق اقتصادی برابر در قوانین داخلی و مقررات بین المللی می‌آموزیم. 
  • راهکارهای رفع یا کاهش موانع و چالش‌های موجود برای تحقق حقوق اقتصادی برابر را به بحث می‌گذاریم. 
  • در مورد نقش ترویج‌گرانه افراد، گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و گام‌های قابل امکان گفتگو می‌کنیم.