محورهای این دوره: 

  • حقوق اقتصادی زنان در کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین و مقررات داخلی
  • نقش ترویج‌گرانه افراد و سازمان‌های مردم‌نهاد برای دستیابی به حقوق اقتصادی برابر
  • راهکارهای حل یا کاهش موانع توانمندسازی اقتصادی زنان و طراحی یک ایده ترویج‌گری