در این دوره؛

  • با فساد، معانی و ابعاد مختلف، ریشه‌ها و تاثیر آن بر مردم و جامعه آشنا می‌شویم.
  • در مورد نشانه‌های فساد و روش‌های تشخیص آن، اندازه‌گیری و نحوه گزارش کردن فساد می‌آموزیم.
  • قوانین داخلی و بین‌المللی برای کاهش فساد را یاد می‌گیریم.
  • در مورد نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد می‌آموزیم.
  • مثال‌های موفق داخلی و بین‌المللی در کاهش فساد را با هم بررسی می‌کنیم.