محورهای این دوره:

  • ادوکیسی و چرخه تاثیر‌گذاری بر سیاست‌گذاری (Advocacy & Policy Influencing)
  • روش‌های مطالبه‌گری و پاسخگو سازی سیاست‌گذاران و کنترل آسیب(Damage Control)
  • آماده سازی اکشن پلن هماهنگ(Concerted Action Plan)
  •  پیش‌نیازهای مهم فعالین مدنی در اثرگذاری بر سیاست‌گذاران(CLASP)
  • آماده سازی خلاصه سیاستی (Policy Brief) و یادداشت سیاستی  (Policy Memo)