در این دوره؛
• با تعاریف و ابعاد مختلف پاسخگوکردن (Accountability) به عنوان گام مهم سیاست‌گذاری مشارکتی انواع آن آشنا می‌شویم.
• تاثیر و اهمیت پاسخگوکردن در سیاست‌گذاری مشارکتی در حوزه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی را فرا می‌گیریم.
• روش‌های پاسخگوکردن سیاست‌گذاران و نقش شهروندان و سمن‌ها در آن بررسی‌می‌کنیم.
• مهارت‌ها و فنون مذاکره طبق مدل مذاکره دانشگاه هاروارد را می‌آموزیم.
• با ابزار‌های سنتی و مدرن ترویج‌گران برای پاسخگو نگه داشتن سیاست‌گذاران محلی و ملی آشنا می‌شویم.
• مثال‌های موفق داخلی و بین‌المللی در زمینه پاسخگو نگه داشتن سیاست‌گذاران را مرور می‌کنیم.