دستاورد شرکت در دوره:

  • افزایش آگاهی درباره حقوق اقتصادی و جنسیت
  • یادگیری مفهوم و کاربرد ترویج‌گری
  • تقویت مهارت‌‌های تحلیل مسئله، محتواسازی، ایجاد شبکه و مدیریت پروژه
  • طراحی نقشه راه ترویج‌گری و برداشتن گام‌های عملیاتی