سرفصل‌های آموزشی این دوره عبارتند از:

– تعریف توانمندسازی اقتصادی زنان
– دسترسی برابر به فرصت های شغلی برای اقشار مختلف زنان
– مذاکره برای دستمزد برابر
– شناسایی  و تحلیل ذینفعان
– ترویج‌گری و مصادیق حقوق اقتصادی برابر
– مدیریت و تجهیز منابع / برنامه‌ریزی و اجرا