در این دوره؛

• با ترویج‌گری کاهشِ فساد آشنا می‌شویم و مشکل را شناسایی می‌کنیم.
• با نقش سوت‌زنان و سمن‌ها در ترویج کاهشِ فساد آشنا می‌شویم.
• ذی‌نفعان پروژه خود را شناسایی و تحلیل می‌کنیم و برای ارتباط استراتژیک با آنان برنامه‌ریزی می‌کنیم.
• در مورد چگونگی پیام‌سازی برای ترویج کاهشِ فساد یاد می‌گیریم.
• در مورد ارزیابی پروژه و مدیریت ریسک در پروژه خود می‌آموزیم.
• برنامه اقدام خود را با همراهی مشاوران مدرسه تدوین می‌کنیم.