در این دوره؛

• با ترویج‌گری امانتداری آشنا می‌شویم و مشکل را شناسایی می‌کنیم.
• با نقش سوت‌زنان و سمن‌ها در ترویج امانتداری آشنا می‌شویم.
• ذی‌نفعان پروژه خود را شناسایی و برای ارتباط استراتژیک با آنان برنامه‌ریزی می‌کنیم.
• در مورد درستی‌سنجی داده‌ها یاد می‌گیریم.
• در مورد ارزیابی پروژه و مدیریت ریسک در پروژه خود می‌آموزیم.
• برنامه اقدام خود را همراه با مشاوران مدرسه گام به گام تدوین می‌کنیم.