در این کارگاه آموزشی:

  • با ساختار خبر در رسانه‌ها آشنا می‌شویم
  • ساز و کار رسانه‌های مدرن و منابع آن را بررسی می‌کنیم
  • درباره روزنامه‌نگاری کنکاش‌گرانه و گزارش‌گری مشکلات اجتماعی می‌آموزیم
  • با کاربردهای شبکه‌های اجتماعی در روزنامه‌نگاری آشنا می‌شویم