محور‌های این دوره:

  • سیاست‌گذاری عمومی و آشنایی با مناسبات اداره امور اجتماعی
  • سیاست‌گذاری عمومی در تعامل با شهروندان
  • سیاست‌گذاری عمومی و فعالان اجتماعی
  • مشارکت شهروندان در سیاست‌گذاری محلی (تشخیص مساله، ترویج و بسیج عمومی حول آن)
  • آشنایی با گام های تبدیل ایده ترویج‌گری به سیاست عمومی
  • مشارکت شهروندان در فاز اجرایی و نظارت بر پیاده شدن سیاست‌های محلی