شفافیت و پاسخ‌گویی

شفافیت و پاسخ‌گویی

شفافیت و پاسخگویی سیاست‌گذاران با پیگیری دخل و خرج بودجه‌های عمومی

منابع عمومی/دولتی، فرصتی است در اختیار سیاست‌گذاران تا امنیت، رفاه و توسعه/پیشرفت را رقم زنند. اما منابع مالی بدون نظارت…

ادامه about شفافیت و پاسخگویی سیاست‌گذاران با پیگیری دخل و خرج بودجه‌های عمومی