کارهای خوب؛ حس‌های خوب

از لزوم انجام کارهای داوطلبانه زیاد خوانده‌ایم، داشتن حس مسوولیت اجتماعی، ساختن جامعه و جهانی بهتر و …، اما می‌دانید انجام کارهای داوطلبانه با اهداف خیرخواهانه برای خود شخص داوطلب هم سودمند است؟

منبع