کدهای رفتاری

دوره منشور رفتاری در سازمان‌های مردم نهاد

کدهای رفتاری یاCode of Conduct از جمله ابزارهایی هستند که سازمان‌ها می‌توانند از طریق آن ، آرمان‌ها و اهداف رفتاری خود را در جهت صحیح محقق سازند.