پاسخ‌گویی

چگونه سازمان خود را پاسخ‌گو کنیم؟

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در انواع فعالیت‌ها و شغل‌ها، شفافیت و پاسخ‌گویی است. کاربرد عملی این دو واژه در فعالیت‌های ترویجی و اجتماعی هم خیلی مهم است

ابزار سنجش شفافیت در سازمان‌های مردم نهاد و پروژه‌های ترویجی

کاربرد عملی این شفافیت در فعالیت‌های ترویجی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.