واکنش به خشونت

اگر می‌توانید ببینید، می‌توانید تغییرش دهید!

کارزارهایی خلاقانه علیه خشونت خانگی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی روز