هنر داستان‌گویی

اهمیت داستان‌گویی در فعالیت ترویجی -۱

داستان‌گویی هنر انتقال تجربه٬ احساسات و تفکرات شما در مورد یک موضوع به دیگران است.

اهمیت داستان‌گویی در فعالیت ترویجی - ۳

هر آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند!