مهارت های لازم در قصه گویی

اهمیت داستان‌گویی در فعالیت ترویجی -۱

داستان‌گویی هنر انتقال تجربه٬ احساسات و تفکرات شما در مورد یک موضوع به دیگران است.