مهارت‌های راهبری

دوره مهارت‌های راهبری - ثبت نام شروع شد

دوره هشت هفته‌ای مدیریت راهبری مدرسه‌ی ترویج با هدف توسعه و تثبیت مهارت‌های مدیران سازمان‌ها و پروژه‌های اجتماعی طراحی شده است