مصرف گرایی

مزیت‌های زندگی مینیمالیسیتی در روزهای رواج  تجمل‌گرایی

«مینیمالیسم» یا همان ساده‌زیستی راهی است برای متوقف کردن تجمل‌گرایی‌ای که این روزها ما را احاطه کرده و در خود فرو می‌برد.