مصاحبه

از روش تحقیق گروه تمرکزی چه می‌دانیم؟

گروه تمرکزی نوعی از مصاحبه‌ی گروهی است که در آن چند نفر شرکت­‌کننده و یک تسهیل‌گر یا گرداننده (به غیر از تسهیل‌گر) حاضر هستند...

فوت و فن‌های مصاحبه رسانه‌ای

در این مقاله یاد می‌گیریم چطور در مصاحبه با رسانه‌ها بهتر عمل کنیم.