مشارکت

مشارکت جامعه محلی در پروژه‌های ترویجی

جلب مشارکت جامعه، یک اصل مهم در هر فعالیت اجتماعی، و چالشی است که ترویج‌گران هم برای فعالیت‌ها و پروژه‌های ترویجی خود، با آن رو به رو هستند.

ترویج کارآفرینی راهکاری برای تحول زندگی زنان روستایی

ما به کسب وکار پایدار معتقدیم نه به کمک‌های مقطعی! 
ترویج کارآفرینی با رویکرد تجارت عادلانه و توسعه کسب و کار پایدار در میان زنان روستایی راهکاری برای تحول زندگی زنان است.

اهمیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اجتماعی

جلب مشارکت شرکت‌های خصوصی در پروژه‌های ترویجی – اجتماعی؛ بهترین استراتژی چیست؟