مخاطبان

دوره مدیریت تعارض - ثبت نام شروع شد

تعارض یا conflict امری اجتناب ناپذیر است که در زندگی روزمره و کاری با آن مواجه هستیم. تعارض می‌تواند با جنبه مثبتش به رشد و توسعه فعالیت‌های کاری، اجتماعی و ترویجی کمک کند.