مبارزه با مصرف کیسه های پلاستیک

«نه» به کیسه‌های پلاستیک - قسمت اول

راهی برای کاهش دشمنان طبیعت