قدرت شبکه های اجتماعی

موفقیت دختر جوان ترویج‌گر در برابر غول‌های سرمایه‌داری

وقتی که خواستن، توانستن می‌شود!