فن بیان

اهمیت داستان‌گویی در فعالیت ترویجی -۱

داستان‌گویی هنر انتقال تجربه٬ احساسات و تفکرات شما در مورد یک موضوع به دیگران است.

اهمیت داستان‌گویی در فعالیت ترویجی - ۲

در این مقاله، انوع داستان‌هایی که برای ایجاد اعتماد در مخاطب پروژه استفاده می‌شود، را مرور می‌کنیم.