عابر پیاده

کمپینی که بعد از تصادف یک پدر راه افتاد: «من هم خط عابر پیاده را می‌خوانم»

مطالبه این کمپین روشن است: «رعایت حق عابر پیاده، خواست مشترک ماست.»