سازمان‌های مردم نهاد

ابزار سنجش شفافیت در سازمان‌های مردم نهاد و پروژه‌های ترویجی

کاربرد عملی این شفافیت در فعالیت‌های ترویجی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.