زنان سازمان ملل

به مناسبت روز جهانی زن ۲۰۱۹

شعار‌ امسال روز جهانی زن (۸ مارس ۲۰۱۹) این است: “برابرخواهانه بیاندیش، هوشمندانه بساز و برای تغییر نوآوری کن".