روز جهانی توالت

چهار کمپین خلاق برای ترویج استفاده از توالت در هند

حمعیت قابل توجهی از مردم این کشور (حدود ۵۵۰ میلیون)، به توالت دست‌رسی ندارند