حل مسئله

تجزیه و تحلیل فاصله؛ روشی برای شناسایی اقدامات ضروری در پروژه

همیشه وضعیت موجود در کار و فعالیت ما،‌ با وضعیت مطلوب و آنچه که انتظار داشته‌ایم، همخوانی ندارد. اما چطور می‌تواانیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب، نزدیک‌تر کنیم؟
تجزیه و تحلیل فاصله، روند ساده‌ای را برای طی این مسیر، نشان می‌دهد.

«ترویج و حمایت‌گری» چیست؟

ترویج، ابزاری کارا و موثر را برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، در اختیار شما قرار می‌دهد!

یک‌ ساعت کدنویسی برای ترویج یادگیری علوم کامپیوتری

کمپین یک ساعت برای آموزش کدنویسی