توانمندسازی زنان

به مناسبت روز جهانی زن ۲۰۱۹

شعار‌ امسال روز جهانی زن (۸ مارس ۲۰۱۹) این است: “برابرخواهانه بیاندیش، هوشمندانه بساز و برای تغییر نوآوری کن".

ترویج کارآفرینی راهکاری برای تحول زندگی زنان روستایی

ما به کسب وکار پایدار معتقدیم نه به کمک‌های مقطعی! 
ترویج کارآفرینی با رویکرد تجارت عادلانه و توسعه کسب و کار پایدار در میان زنان روستایی راهکاری برای تحول زندگی زنان است.