افراد دارای معلولیت، کنوانسیون، حقوق معلولان، برنامه‌ریزی

دوره برنامه‌ریزی راهبردی (برای ترویج‌گران حقوق افراد دارای معلولیت)

این دوره مختص افراد دغدغه‌مند و مؤسساتی است که قصد اجرای یک پروژه و طرح ترویجی در راستای حقوق افراد دارای معلولیت را دارند.