محورهای آموزشی عناوین زیر را در بر می‌گیرد:

  • ​رهیافت حقوق اقتصادی و نقش ترویجی سازمان‌های مردم نهاد
  • آشنایی با قوانین داخلی و کنوانسیون بین‌المللی در عرصه حقوق و فرصت‌های اقتصادی برابر
  • ابزار​​ سنجش ظرفیت سازمانی در حوزه حقوق و توانمندسازی اقتصادی
  • راهکارهای رسیدگی به موانع ​​موجود برای تحقق حقوق اقتصادی برابر