محورهای آموزشی دوره عبارتند از: 

  • رهیافت حقوق اقتصادی و نقش ترویج‌گرانه سازمان‌های مردم‌ٔنهاد
  • آشنایی با قوانین و مقررات بین‌المللی درباره حقوق اقتصادی برابر 
  • ابزار خودارزیابی سازمانی با توجه به تعاریف و مصادیق حقوق اقتصادی برابر  
  • راهکارهای رسیدگی به موانع و چالش‌های موجود برای تحقق حقوق اقتصادی برابر