درباره سرطان کودکان چه می‌دانیم؟

سپتامبر (۱۱ شهریور – ۹ مهر) ماه آگاهی‌رسانی درباره‌ی سرطان کودکان است.  ما از سرطان کودکان چه می‌دانیم؟
مدرسه ترویج و حمایت‌گری پرتو تا پایان ماه سپتامبر در این صفحه پوسترها و تصاویری که آگاهی ما را در برابر سرطان کودکان بالاتر می‌برد، منتشر می‌کند.