ترویج یعنی: گسترش آگاهی عمومی

گسترش آگاهی، یکی از اهداف و دستاوردهای اصلی پروژه‌های ترویجی است. با گسترش آگاهی است که دیدگاه و بینش افراد نسبت به مسائل پیرامونشان متحول شده وبه تبع آن، رفتار آن‌ها دچار تغییر می‌شود. ترویج، ابزار قدرتمندی در خدمت گسترش آگاهی عمومی است. ترویج، اثرگذاری بر آگاهی و بینش افراد، به منظور ایجاد تغییر در رفتار آن‌هاست؛ تغییر رفتار در جهتی که موجب بهبود وضعیت اجتماعی و سازندگی برای جامعه گردد.