ترویج یعنی: کسب مشارکت از گروه‌های تاثیرگذار

قدرت گروه‌های ترویجی، وابسته به مهارت آن‌ها در جلب حمایت و مشارکت گروه‌ها و افراد تاثیرگذار است. اگر می‌خواهید به عنوان یک سازمان یا فرد ترویج‌گر، در ایجاد تغییرات درحوزه مورد نظر خود موفق باشید، یافتن افراد درست و موثر در آن حوزه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. درواقع این گروه‌ها و افراد موثر هستند که می‌توانند به بال‌های قدرت شما تبدیل شوند و پرواز شما را در مسیرتان تسهیل و تسریع کنند.

برای شناخت راه‌های موثر کسب مشارکت گروه‌های تاثیرگذار می‌توانید مقاله جلب همراهی مردم و قانون‌گذاران، با حرکت ترویجی‌ مدرسه پرتو را مطالعه کنید.