اینفوگرافیک؛ یک میلیارد نفر در سراسر دنیا با نوعی از معلولیت زندگی می‌کنند

یک میلیارد نفر در سراسر جهان با نوعی از معلولیت زندگی می‌کنند. ما از ۱۵ درصد جمعیت جهان چه می‌دانیم؟ برای دست‌یابی آن‌ها به حقوق‌شان چه قدم‌هایی برداشته‌ایم؟
قبل از هر چیز باید از افراد دارای معلولیت بیشتر بدانیم. این اینفوگرافیک را سازمان ملل متحدد با همین هدف تهیه  کرده و مدرسه‌ی ترویج و حمایت‌گری پرتو به فارسی برگردانده است.