درخت شناسایی و حل مشکل

امروزه یکی از تکنیک‌های شناخته‌شده در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه جهت شناخت مشکل و هدف‌گذاری برای حل آن، استفاده از درخت مشکل است. تفکیک مشکل از ریشه‌ها و پیامدهای آن و به تصویر کشیدن این رابطه‌ی علّی-معلولی به فهم دقیق‌تر مشکل کمک می‌کند. در فرایند برنامه‌ریزی، ارایه‌ی تصویری از رابطه‌ی میان ریشه‌های مشکل با مشکل اصلی و پیامدهای ناشی از مشکل، امکان تعیین هدف و ارایه‌ی راه‌حل برای مشکل را در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد. نمونه‌ی زیر را با هم ببینیم:

نظرات